Het is verstandig om de airco van uw wagen jaarlijks te laten checken.

Bie Wheels is hiervoor opgeleid en beschikt over de nodige kennis van zaken om uw airco-onderhoud uit te voeren.

Wij beschikken over het nodige apparatuur om het koudemiddel van uw airco bij te vullen.

Een airco onderhoud bestaat uit.

 • Airco-systeem leeghalen
 • Reiniging
 • Controleren op lekkages
 • Opnieuw vullen met koelmiddel

Bie Wheels gaat in uw plaats naar de autokeuring.

Het gaat hier om de jaarlijkse keuring, keuring voor verkoop & oldtimerkeuring.

Vooraleer de keuring plaatsvindt, kijken wij uw voertuig na en stellen we de verlichting af.

Bie Wheels verzorgt eveneens keuringen voor lichte vrachten.

Bie Wheels herstelt, vervangt en balanceert de banden van uw wagen of moto in geen tijd.

Als uw banden aan vervanging toe zijn, bekijken we samen welke banden het meest geschikt zijn voor het type en vermogen van uw voertuig.

Wij werken uitsluitend met kwalitatieve banden. Geen Chinese rommel!!

Bie Wheels verzorgt ook uw bandewissel (van zomer- naar winterbanden en omgekeerd).

Naast onderhoudsbeurten voert Bie Wheels zowel kleine als grote herstellingen uit aan uw wagen of moto. Bie Wheels is niet merk-gebonden en repareert zowel recente als oldtimer wagens. Wij beschikken over modern apparatuur om uw voertuig uit te lezen. Zo kunnen we op een doeltreffende manier complexe storingen lokaliseren en sneller tot de kern van het probleem komen.

 • Enkele voorbeelden van herstellingen
 • Vervangen van distributieriem (Veelgevraagd!)
 • Vervangen van koppeling
 • Vervangen van waterpomp
 • Vervangen van remschijven en remblokken
 • Vervangen van wiellagers, ophangingsgewrichten & schokdempers
 • Vervangen van turbo’s
 • Verhelpen van allerlei storingen

Bie Wheels herstelt uw voertuig uitsluitend met kwalitatieve wisselstukken met fabrieksgarantie. Wij wensen ten allen tijden met eigen onderdelen te werken. Indien u toch zelf onderdelen meebrengt, zijn wij genoodzaakt een meerkost aan te rekenen en staan we niet in voor de garantie op de onderdelen.

Heeft uw wagen of moto een onderhoudsbeurt nodig?

Bie Wheels geeft zowel kleine als grote onderhoudsbeurten, telkens tegen zeer scherpe prijzen.

Klein onderhoud Groot onderhoud

Vervangen van de brandstoffilter

X

Vervangen van de interieurfilter

X

Vervangen van de (gloei)bougies

X

Vervangen van de luchtfilter

X

Vervangen van de oliefilter

X X

Vervangen van de olie
(Wij gebruiken uitsluitend kwaliteitsolie van Gulf of MPM)

X X

Bijvullen van koelvloeistof

X X

Bijvullen van ruitenwisservloeistof

X X

Controle van de remolie

X X

Controle van de banden

X X

Controle van de verlichting

X X

Controle (en eventueel vervangen) van de ruitenwissers
(Wij gebruiken hoofdzakelijk Bosch-materiaal)

X X

Controle (en eventueel vervangen) van de remblokken en-schijven
(Wij gebruiken hoofdzakelijk Brembo-materiaal)

X X

Controle (en eventueel vervangen) van de multiriem

X X

Bie Wheels herstelt uw voertuig uitsluitend met kwalitatieve wisselstukken met fabrieksgarantie. Wij wensen ten allen tijden met eigen onderdelen te werken. Indien u toch zelf onderdelen meebrengt, zijn wij genoodzaakt een meerkost aan te rekenen en staan we niet in voor de garantie op de onderdelen.

Algemene voorwaarden

BIE WHEELS BV

1. Behoudens andere voorwaarden, vermeld op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Bij niet betaling, kunnen wij ons beroepen op het retentierecht. Alle goederen blijven eigendom van BIE WHEELS BV tot de volledige betaling ervan.

2. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van het domicilie van de verkoper bevoegd.

3. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen de bedragen van de facturen een interest van 15% op jaarbasis opbrengen. Indien er geen betaling volgt binnen de termijn van acht dagen nadat hiertoe een aangetekende aanmaning werd verzonden, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van Art 1139 en Art 1150 van het B.W. aan BIE WHEELS BV een schadevergoeding te betalen, conventioneel en forfaitair onverminderbaar vastgesteld op 15% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 euro.

4. Elke klacht betreffende de werken of leveringen aangestipt op onze facturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen na de datum van de rekening. Zoniet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

5. De verzending der goederen, zelfs franco, zijn op risico van de bestemmeling.

6. De aanvaarding van wisselbrieven of orderbrieven brengt geen schuldvernieuwing mee en onze algemene verkoopsvoorwaarden blijven steeds toepasselijk.

7. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de koper en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

8. De geleverde goederen zullen nooit teruggenomen of verwisseld worden.

9. Indien het voertuig niet afgehaald wordt binnen de drie dagen na het beëindigen der werken, zal een garagerecht van 6 euro per dag geëist worden.

10. Voertuigen worden gereden onder de verantwoordelijkheid van de klant.

11. De gegarandeerde voertuigen zijn niet verzekerd tegen brand, diefstal of schade.

12. Een bestelbon voor een voertuig is bindend, eventuele voorschotten worden niet terugbetaald.

13. Al onze verkochte voertuigen genieten maximum 1 jaar wettelijke garantie. De wettelijke garantie gaat ervan uit dat een gebrek aan overeenstemming dat opgemerkt wordt tijdens de eerste zes maanden al bestond op het moment van de levering. Tenzij tegenbewijs, zal de verkoper het conform maken van het voertuig voor zijn rekening moeten nemen. Na de eerste zes maanden stelt de wettelijke garantie dat het gebrek niet aanwezig was op het moment van de levering. Alleen onder deze strikte voorwaarde zal de verkoper het gebrek verhelpen. De koper kan als hij wenst zijn garantie op het voertuig uitbreiden via een garantieverzekering. Deze uitbereiding via garantieverzekeringen loopt conform de algemene voorwaarden van de desbetreffende garantieverzekeringen. Eventuele geschillen tussen de eigenaar van het verzekerde voertuig en de garantieverzekering kunnen nooit verhaald worden op BIE WHEELS BV. De waarborg dekt nooit het onderhoud, regelen, aanpassen en andere afstellingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van het voertuig. De waarborg zal enkel zijn uitwerking houden in zoverre de koper het normaal onderhoud van het voertuig (olie verversen, smering, afstelling, enz.) laat uitvoeren en daarvan het bewijs levert. De waarborg geldt niet wanneer het voertuig bij een ongeval schade opgelopen heeft of wanneer herstellingen uitgevoerd of wijzigingen met gevolgschade aangebracht werden buiten onze eigen werkplaats of in door ons erkende werkplaatsen. De waarborg geldt ook niet bij nalatigheid vanwege de koper of bij gebrek aan onderhoud, abnormaal of verkeerd/circuitgebruik, het aanwenden van onaangepaste producten (chiptuning, enz.) of producten van slechte kwaliteit. Uitgesloten van de waarborg is eveneens de schade die het voertuig kan oplopen te wijten aan vriesweer of andere slechte weersomstandigheden. Alle werken in uitvoering van de waarborg moeten, na tegensprekelijke vaststelling en op voorafgaande afspraken uitsluitend gebeuren in onze eigen werkplaatsen of in een door ons erkende werkplaats, waarbij de koper het voertuig moet brengen, of op zijn kosten moet laten brengen. Alle kosten gemaakt buiten onze werkplaatsen en zonder en aan ons gericht voorafgaand aangetekend schrijven, blijven steeds ten laste van de koper. Meer info omtrent garantie kan U vinden op www.zichtopuwautogarantie.be.

14. Bij aanvaarding van onze facturen gaat men ook uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met onze algemene voorwaarden zoals beschreven. De klant verklaart bij aanvaarding van het factuur op de hoogte gebracht te zijn van de volledige versie.

15. Manipulatie of aanpassingen aan het voertuig zelf of aan de motorsoftware in de garantieperiode zijn niet toegestaan en doen het recht op garantie vervallen.

16. Wanneer er zich problemen voordoen, dient men onmiddellijk het voertuig te stoppen en ons te verwittigen. Elke gevolgschade die men veroorzaakt kan niet gedekt worden onder garantie. Herstellingen onder garantie worden in eigen werkplaats uitgevoerd. Herstellingen die in andere garages worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijk akkoord kunnen niet verhaald worden op BIE WHEELS BV.

17. Bij verkeerd gebruik van voertuigen of uitzonderlijke zware belasting, zoals bijvoorbeeld circuit rijden of het trekken van zware lasten, kunnen het recht op garantie doen vervallen. Ieder dient het voertuig aks een ‘goede huisvader’ te behandelen.